John Thomas

Birth of John Thomas, parents unknown.