Gordon Morton with photo of father

Gordon Morton with photo of father