Gordon Morton at Plumpton site of Native Institution

Gordon Morton at Plumpton site of Native Institution